100% op maat gemaakt
Onderhoudsvrij
Binnen 2 uur geïnstalleerd
4.7/5.0

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt die dezelfde betekenis hebben in het enkel- en meervoud:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in contact treedt met Renolijn over de producten en diensten van Renolijn en eventueel een Overeenkomst met Renolijn aangaat;

1.2 Opdrachtnemer: Renolijn B.V., gevestigd aan de Baekelandstraat 8A, 8013 ND te Zwolle. Inschrijving KvK onder nummer 83068546.

1.3 Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Renolijn en de opdrachtgever, waaronder begrepen door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestigingen;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Renolijn zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek tevens kosteloos worden toegezonden.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling zijn deze algemene voorwaarden automatisch van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. De opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.

3.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De opdrachtnemer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie,onjuiste interpretatie van deze informatie of onjuist gebruik van deze informatie.

3.4 Renolijn baseert alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.Indien er omstandigheden zijn die de uitvoering van een overeenkomst kunnen beïnvloeden, dan dient de opdrachtgever Renolijn hier direct over te informeren.

3.5 Door ondertekening van overeenkomst bevestigt de opdrachtgever voldoende te zijn ingelicht over het onderwerp van de overeenkomst.

3.6 Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de overeenkomst vallen niet onder de overeenkomst en kunnen invloed hebben op de prijs.

Artikel 4. Prijzen en betalingscondities

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW.

4.2 Renolijn is gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst een voorschot te vragen van maximaal vijfentwintig procent van de totale prijs. Dit dient zonder enige korting per vooruitbetaling of op een andere schriftelijk vastgelegde wijze te geschieden. Het restantbedrag dient volledig te worden voldaan vóór of uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum.

4.3 Indien betaling door omstandigheden anders plaatsvindt dan vermeld in artikel 4.2 dan dient betaling zonder enige sommatie en /of aanmaning binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de bankrekening van opdrachtnemer.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een vertragingsrente van 4% per maand in rekening worden gebracht, waarbij een deel van een maand als een volledige maand zal worden berekend. Wanneer betaling niet plaats vindt binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever gerechtigd alle incassokosten, zowel in- als buitenrechtelijk in rekening te brengen met een minimum van vijftig euro.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

4.7 Indien de factuur niet in zijn geheel is voldaan, blijft het geleverde goed eigendom van Renolijn.

4.8 De opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst vaan de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

4.9 De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op prijsvermindering als gevolg van acties na het sluiten van een overeenkomst.

Artikel 5. Levering

5.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen in rekening worden gebracht.

5.3 De opdrachtgever dient eventuele beschadigingen en/of tekortkomingen ter zake de door Renolijn geleverde producten te vermelden op het opleveringsrapport. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient de opdrachtgever dit op het opleveringsrapport te noteren. Door ondertekening van het opleveringsrapport geeft de opdrachtgever aan de producten c.q. diensten ingoede staat te hebben ontvangen conform de overeenkomst.

Artikel 6. Medewerking van de opdrachtgever

6.1 Voor een goede uitvoering van een overeenkomst is medewerking van de opdrachtgever noodzakelijk. De opdrachtgever dient in ieder geval

a)       ervoor zorg te dragen dat Renolijn de werkzaamheden tijdig en goed kan uitvoeren;

b)       zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, waar elektriciteit, verwarming, stromend water, verlichting en voldoende ventilatie aanwezig is;

c)       ervoor zorg te dragen dat is voldaan aan alle (bouw)voorschriften en eventuele vergunningen zijn verkregen;

d)       tijdig mededeling te doen van bijzondere omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de door Renolijn te verrichten werkzaamheden.

6.2 Indien de opdrachtgever niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan, dient hij alle redelijke kosten en door Renolijn geleden schade te vergoeden. Eventueel door de opdrachtgever zelf geleden directe schade en kosten komen voor eigen rekening.

6.3 De opdrachtgever draagt zelf het risico voor schade veroorzaakt door

a)       onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden,

b)       onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen,

c)       gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht en

d)       gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst volledig heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverd producten te verkopen, verhuren of op enige wijze in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van het product is overgegaan op de opdrachtgever.

Artikel 8. Intellectuele eigendommen

8.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen,afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

8.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen,afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

8.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,–,zegge tienduizend euro, onverminderd opdrachtnemer zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 9. Herroeping

9.1 In geval van verkoop buiten de verkoopruimte is de opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van Overeenkomst, zonder opgave van redenen en zonder kosten zijn aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij Renolijn hiervan via het modelformulier voor herroeping dan wel op andere ondubbelzinnige verklaring(bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte heeft gesteld van de beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste toepassing van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever.

9.2 Indien de opdrachtgever een overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Renolijn op de hoogte is gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van Renolijn terug. Renolijn betaalt de Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Opdrachtgever de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Opdrachtgever voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Annulering

10.1 Indien de opdrachtgever na het aangaan van een overeenkomst deze wenst te annuleren, kan de opdrachtgever daartoe een verzoek indienen bij Renolijn. Indien Renolijn instemt met de annulering, is de opdrachtgever mogelijk een schadevergoeding verschuldigd aan Renolijn. De hoogte van deze schadevergoeding hangt af van de status van de order, maar zal minimaal vijfentwintig procent van het orderbedrag bedragen.

10.2 In geval van tijdige herroeping als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden, is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Reclames

11.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de(op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

11.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

Artikel 12. Garantie

12.1 Tenzij anders vermeld, verleent opdrachtnemer gedurende drie jaar na leveringsdatumgarantie op fouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. Afwijkingen in kleur en structuur kunnen nooit onderdeel zijn van een claim op garantie. Ook zullen krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van werkingen in de constructie van de trap of uitdroging een recht op garantie geven. Indien de geleverde goederen niet gemonteerd zijn door opdrachtnemer dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie vanwege klachten veroorzaakt door montage en installatie.

12.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

12.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden,opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.

12.4 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld alsmede in geval van onoordeelkundig gebruik.

12.5 Geen garantie wordt verleend op gebreken welke het gevolg zijn van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

Artikel 13. Voorwaarden renovatie

13.1 De montage wordt uitgevoerd op geschikte ondergrond, dit betekent een kale trap zonder vloerbedekking, vrij van lijmresten, nietjes en latjes. Eventuele lijmresten mogen niet dikker dan één mm zijn.

13.2 Indien er wel resten op de trap te vinden zijn (dikker dan één mm), wordt, op het moment van aankomst van de monteurs, meerwerk berekend voor het verwijderen van de resten. Ook worden de voorrijkosten doorberekend.

13.3 Montage vindt alleen plaats mits de te renoveren trap goed bereikbaar is voor de monteurs en het te gebruiken gereedschap en de materialen.

13.4 Indien de monteurs ver moeten lopen met de gereedschappen en de treden, zal meerwerk berekend worden. Op het moment van inmeten wordt hiernaar gekeken en zal een afspraak gemaakt worden over het bedrag.

13.5 De renovatie wordt uitgevoerd binnen één dag, mits er geen bijzondere montage werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden en de trap een “gebruikelijk” aantal treden heeft.

Artikel 14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, brand, diefstal, storingen in levering van energie en communicatieverbindingen.

14.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 15. Uitvoering

15.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

15.2 Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord acht tot montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van de overeengekomen montagekosten, welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dienen te zijn voldaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.